Doelstellingen       Werkwijze       Projecten       Leden       Contact       Vacatures      

Voorlichting en Advies Commissie Wonen Roermond

VAC Wonen Roermond is een woonconsumentenorganisatie op ge­meen­te­lijk en re­gio­naal ni­veau. Zij be­staat uit enthou­sias­te vrij­wil­li­gers met ver­schil­len­de po­litieke en maat­schap­pe­lij­ke ach­ter­grond.

VAC Wonen Roermond (opgericht in 1964) is al meer dan 40 jaar actief in de re­gio Roermond. De huidige VAC Wonen Roermond is ontstaan na een fusie in 2008 van VAC Roermond met VAC Swalmen, dit naar aanleiding van de gemeentelijk herindeling.

VAC Wonen Roermond zet haar bouwtechnische kennis en er­va­ring graag in voor toekomstige bewoners van woningen in Roermond en om­ge­ving.

Bij woningbouwprojecten komen de toekomstige bewoners mees­tal pas in beeld als de planfase achter de rug is en de mo­ge­lijk­he­den om in te grijpen in het ontwerp voorbij zijn. De toe­kom­sti­ge be­wo­ner heeft dan nog maar weinig te kiezen.
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven hebben voornamelijk be­lang bij het op­le­ve­ren van woningbouwprojecten en zijn daardoor vooral ge­richt op de korte ter­mijn.
De verhuurders (woningcorporaties en -stichtingen) die de wo­nin­gen in be­heer ne­men, hebben meer een langetermijnbelang en be­pa­len lie­ver zelf wat goed is voor hun doel­groep.

VAC Wonen Roermond is een belangrijke partner in het gehele proces, om­dat zij adviseert vanuit het gezichtspunt van de toekomstige be­wo­ner.

De toekomstige bewoner zal in de regio Roermond niet al­leen een prach­ti­ge re­gio vin­den om te wo­nen, maar

zal zich ook thuis voelen in de ge­zel­li­ge win­kel­stad Roermond,
die interessant is om zijn rijke his­to­rie
en waarvan de om­ge­ving ook nog eens uit­no­digt om te ge­nie­ten van wa­ter­sport.